Home
News - Новини
Prevention
CHOICE - ВИБІР

HIV/AIDS - ВІЛ/СНІД

Safety - Безпека

Research - Досліди

Partners - Партнери
Photos - Фотоісторія
Humor - Гумор
About us - Про нас
Feedback - Відгуки

July  2017 - #7 Archive

Prevention Centre Founders - Засновники  Центру профілактики
Людмила Завацька - професор, завідуюча кафедрою соціальної роботи Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.   Життєве кредо: "Зусилля інвестовані в освіту ніколи не витрачаються даремно". 

Liudmyla Zavatska -  Professor of Social Work of the Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko. Slogan: "Money spent in brains is never spent in vain".

Валерій Рябуха - голова ради Центру профілактики "Вибір"; експерт з питань профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності.   Життєве кредо: "Живи вільним або помри". Персональний веб-сайт: www.society.ho.ua

Valeriy Ryabukha - Chairman of the Board of the Prevention Center, "Choice"; Expert on Substance Abuse Prevention. Slogan: "Live Free or Die".

Вадим Строкінексперт з професійної підготовки та здорового способу життявідео оператор. Життєве кредо: "Все, що Ви можемо уявити є реальним".

Vadym Strokin -  Expert on Professional Training and Healthy Style of Life; Cameramen. Slogan: "Anything you can imagine is real".

Дмитро Шевченко - викладач Академії Державної пенітенціарної служби України. Життєве кредо: "Дбай про інших і всесвіт потурбується про тебе"".

Dmytro Shevchenko - Lecturer for the Academy of the Penitentiary Service of Ukraine.  Slogan: "Take care of others and the universe will take care of you".

Лариса Рень - доцент кафедри соціальної роботи Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Життєве кредо: "Кожного дня робити крок у правильному напрямі".

Larysa Ren' - Docent of the Social Work Chair of the Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko. Slogan: "Each day to make one proper step".

CopyRight © 2002, Valeriy Ryabukha Design © 2002, Pavel Los